Back to all Post

Comunicat de presă: GIUVAIERGERIE ANTICĂ. Comorile Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Arbor Institute for Culture, vă invită să descoperiți sau să redescoperiți expoziția „GIUVAIERGERIE ANTICĂ. Comorile Muzeului Național de Istorie a Moldovei“, noua expoziție virtuală găzduită pe Theopen-art.com, prima platformă de expoziții de artă în realitate virtuală din Republica Moldova și România.

Cele 24 de piese de giuvaiergerie prezentate în această expoziție virtuală acoperă, din punct de vedere cronologic, intervalul dintre mileniul V a. Chr. – sec. XVII p. Chr. și, chiar dacă toate provin din cercetările arheologice ale siturilor dintre Prut și Nistru, originea lor ne poartă printre comunitățile care au locuit între Balcani și Carpați și până în Caucaz, care au comunicat și întreținut relații comerciale în spațiul din nordul Mării Negre. Obiectele selectate în această expoziție sunt piese rare, excepționale, realizate de predecesorii noștri în metal și pietre prețioase, de o mare valoare culturală, istorică și artistică.

Aceste piese impresionante, care pot fi admirate fizic în cadrul expoziției permanente „Comorile trecutului“ de la sediul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, sunt descoperiri ale arheologilor moldoveni făcute în perioada anilor ’60 ai secolului trecut și până în anul 2015, dacă ne referim la ultima descoperire care face parte din această colecție prezentată în realitate virtuală. Chiar dacă unele descoperiri au fost realizate de către un colectiv, ținem să amintim câteva nume ale arheologilor care au scos la lumina zilei și au cercetat aceste podoabe valoroase: G. Feodorov, Gh. Cebotarenco, T. Șcerbacova, N. Chetraru, V. Vornic, V. Bubulici, S. Popovici.

Din aur sau argint, decorate cu pietre prețioase sau nu, bijuteriile au semnificat mereu bogăția, influența și, uneori, puterea magică a deținătorilor.

Muzeul Național de Istorie a Moldovei (MNIM) se numără printre cele mai importante instituții muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât și al prestigiului științific. Înființat în 1983, muzeul deține în custodia sa 348 619 piese de patrimoniu, a căror tipologie diversificată surprinde profilul Moldovei de-a lungul secolelor, din erele preistorice până în prezent, atestând habitatul uman, fapte, evenimente, portrete de personalități. De la înființare până-n prezent, MNIM a organizat peste 650 de expoziții temporare în țară și peste hotare, axate pe propriile colecții, precum și pe cooperarea cu alte instituții de cultură și cercetare.

În ultimii ani, patrimoniul arheologic al Republicii Moldova a fost pus în valoare în cadrul unor importante expoziții internaționale, organizate în parteneriat cu muzeele europene și de peste Ocean, precum expoziția „Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civilta dell’ Antica Europa“, la Vatican, expoziția „The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC“, organizată în New York (SUA), Oxford (Marea Britanie) și Atena (Grecia), „KRIEG – Eine Archaeologishe Spurensuche“, în Halle (Germania), și „Wisigoths. Rois de Toulouse“, în Toulouse (Franța). În România, patrimoniul MNIM a făcut parte din importante expoziții tematice de la București, Iași, Suceava, Brăila, Vaslui, Alba Iulia.

Arbor Institute for Culture este instituția soră a Asociației pentru cultură și arte Arbor din România, fondată de managerul cultural Victoria Nagy Vajda, care are misiunea de a promova înaltele valori artistice ale Republicii Moldova și de a sprijini mobilitatea culturală în cadrul spațiului cultural românesc, cât și în străinătate. Programul de activitate al asociației prevede realizarea de proiecte culturale comune cu instituțiile culturale de stat, pe lângă bogata activitate pe care o desfășoară în parteneriat cu domeniul artistic independent. „GIUVAIERGERIE ANTICĂ. Comorile Muzeului Național de Istorie a Moldovei“ este a doua expoziție realizată de Arbor în parteneriat cu o instituție muzeală din Republica Moldova. Prima expoziție VR, „Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu“, a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu“ din Republica Moldova, curatori fiind Maria Șleahtițchi și Victoria Nagy Vajda.

Galeria VR de pe platforma Theopen-art.com are o suprafață de 300 mp virtuali, distribuiți în 5 spații expoziționale, care pot găzdui expoziții mai mari sau mai mici de pictură, sculptură, fotografie, multimedia. Construcția platformei Theopen-art.com a fost susținută de Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova și de organizațiile nonguvernamentale Arbor Institute for Culture (Republica Moldova) și Asociația pentru cultură și arte Arbor (România), prin Victoria Nagy Vajda.

Expozițiile virtuale pot fi vizitate doar pe computer desktop sau laptop, cu browser web actualizat. De pe telefonie mobilă, expozițiile VR nu sunt disponibile.

Instrucțiuni: Utilizați tastele săgeată și mouse-ul / trackpad-ul pentru navigare în interiorul expoziției VR. Pentru a ieși, apăsați de două ori tasta ESC.

Organizatori: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Arbor Institute for Culture

Curatori: Mariana Vasilache, director adjunct; Victoria Nagy Vajda, manager cultural

Fotografi: Iurie Foca, Mihail Băț, Denis Topal

Imaginile fotografice sunt preluate din catalogul „Piese de giuvaiergerie antică din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei“, de Ana Niculiță, 2018; editori: Eugen Sava, Aurel Zanoci.

VR: Augmented Space Agency – exploratori ai frontierelor virtuale, arhitecți ai spațiilor augmentate și designeri ai noilor experiențe mediate digital.

 

___________________

 

Виртуальная выставка «ДРЕВНИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Сокровища Национального музея истории Молдовы»

Национальный музей истории Молдовы, в сотрудничестве с Институтом культуры «Arbor», приглашает вас на новую виртуальную выставку, размещённую на Theopen-art.com. Это первая онлайн платформа арт-экспозиций в Республике Молдова и Румынии.

Выставка «ДРЕВНИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Сокровища Национального музея истории Молдовы» включает в себя 24 артефакта, охватывающих хронологический период между V тысячелетием до н. э. —XVII в. н.  э и обнаруженных в ходе археологических исследований проведенными между Прутом и Днестром. Подобные предметы широко использовались на территориях между Балканами и Карпатами, вплоть до Кавказа и скорее всего были завезены в наши земли в результате коммерческой деятельности.

Виртуально-представленная коллекция ювелирных украшений – результат многолетней работы молдавских археологов, начиная с 60-х годов прошлого века и заканчивая 2015 годом, когда был найдёт последний раритет.

Г. Федоров, Г. Чеботаренко, Т.Щербакова, Н. Кетрару, В. Ворник, В. Бубулич, С. Попович – лишь имена некоторых археологов, имеющих отношение к данным историческим находкам. Речь идет о редких, сделанных руками древних мастеров, уникальных изделиях из золота, серебра, драгоценных камней, которые символизировали богатство, влияние, а иногда и магическую силу своих владельцев.

Национальный музей истории Молдовы (НмиМ) – один из основных музейных учреждений Республики Молдова. Этот статус музея связан с его обширным наследием и научным престижем.

Основанный в 1983 году, музей хранит 348 619 экспонатов и полностью отражает историю Молдовы, от доисторических эпох до наших дней. С момента своего создания до настоящего времени музей организовал более 650 выставок в стране и за рубежом, уделяя особое внимание собственным коллекциям, а также сотрудничеству с другими культурными и исследовательскими учреждениями.

В последние годы археологическое наследие Молдовы было представлено на важных международных специализированных выставках организованными в партнерстве с европейскими и зарубежными музеями, такими как – «Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civilta dell ‘Antica Europa» в Ватикане, выставка «The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC», в Нью-Йорке (США), Оксфорде (Великобритания) и Афинах (Греция), « KRIEG – Eine Archaeologishe Spurensuche», в Галле (Германия) и «Wisigoths. Rois de Toulouse» в Тулузе (Франция).

В Румынии наследие MNIM было частью важных тематических выставок в Бухаресте, Яссах, Сучаве, Брэила, Васлуй, Алба-Юлия.

Институт культуры «Arbor» является партнером Ассоциации культуры и искусства «Arbor» (Румыния), основанной известным арт-менеджером Викторией Надь Вайда. Программа деятельности ассоциации предусматривает реализацию совместных культурных проектов с государственными учреждениями культуры, а также обширную деятельность, осуществляемую в партнерстве с независимыми арт-сообществами.

«ДРЕВНИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Сокровища Национального музея истории Молдовы» – вторая выставка, реализованная «Arbor» в партнерстве с музейным учреждением Республики Молдова. Первая VR-выставка «Omagiu Limbii Române: scriitori basarabeni în opera artistei Valentina Rusu Ciobanu» была организована в партнерстве с Национальным литературным музеем «Михаил Когэлничану» под кураторством Марии Шляхтицки и Виктории Надь Вайда.

VR-галерея на платформе Theopen-art.com имеет площадь 300 кв м и представляет собой пять выставочных залов, где могут проходить масштабные или небольшие экспозиции живописи, скульптуры, фотографии, мультимедиа. Создание платформы Theopen-art.com было поддержано Швейцарским Агентством по сотрудничеству с Республикой Молдовой и неправительственными организациями Arbor Institute for Culture (Молдова) и Ассоциацией Arbor Culture and Arts (Румыния) посредством Виктории Надь Вайда.

Виртуальные выставки можно посещать только на настольном или портативном компьютере с обновленным веб-браузером. С мобильных телефонов VR- экспозиции недоступны.

Инструкции: используйте клавиши со стрелками и мышь / трекпад для навигации по дисплею VR. Для выхода дважды нажмите клавишу ESC.

Организаторы: Национальный музей истории Молдовы, Институт культуры «Arbor»

Кураторы: Марианна Василаке, заместитель директора; Виктория Надь Вайда, арт-менеджер

Фотографы: Юрие Фока, Михаил Бэц, Денис Топал

Фотографии взяты из каталога Анны Никулицэ «Предметы старинных украшений из собраний Национального музея истории Молдовы», 2018 г.; редакторы: Евгений Сава, Аурел Заночи.

VR: Augmented Space Agency

 

The Open Art © 2020. All Rights Reserved